Kolekcja COF.E

COF.E – C  

Stolik kawowy

Cena: 3 000 PLN ( z VAT)

Kolor: Dąb

Wymiary: ø60 x h 40cm

Materiał: Dąb

Dostępność:  

V dostępny produkt

Termin realizacji:   10 tygodni

Rodzaje:

QUADR.E 1
Stolik C
Zdjęcie WhatsApp 2023-03-06 o 22.25.07
Stolik O
co11
Kolekcja COF.E
Stolik kawowy ryfle obok białej kanapy

Kolekcja stolików kawowych z ryflowanym korpusem to doskonały wybór dla osób poszukujących stylowych i funkcjonalnych mebli do swojego salonu. Ryflowany korpus nadaje meblom elegancki i nowoczesny wygląd, jednocześnie zapewniając trwałość i wytrzymałość na długie lata użytkowania.

Warto zwrócić uwagę na tę kolekcję stolików kawowych, ponieważ łączy ona funkcjonalność, estetykę i trwałość, co czyni ją idealnym wyborem dla każdego, kto chce cieszyć się pięknym i praktycznym meblem w swoim salonie.

Dane techniczne

Wysokość : 40 cm

Szerokość : 60 cm 

Korpus : Dąb ryflowany

Blat : Kamień/Kompozyt/Beton

Karta techniczna stolika ryflowanego z kolekcji COF.E

Modele 3D

Modele 3D

Regulamin formularza kontaktowego na stronie internetowej

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z formularza kontaktowego (zwany dalej „Formularzem”) dostępnego na stronie internetowej [Ryfle.pl] (zwana dalej „Stroną”).

Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Formularza jest [MX STUDIO ARTUR SZYMANEK], z siedzibą w [PLAC SIENKIEWICZA 9/9 SZAMOTUŁY], zarejestrowany w [64-500], posiadający NIP [7871261546], REGON [300202728] (zwany dalej „Administratorem”).

Wypełniając Formularz, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

II. Korzystanie z Formularza

Formularz służy do nawiązywania kontaktu z Administratorem.

Aby skorzystać z Formularza, Użytkownik musi podać wymagane dane, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz treść wiadomości.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak danych uniemożliwia nawiązanie kontaktu z Administratorem.

Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane oraz aktualny adres e-mail.

III. Przetwarzanie danych osobowych

Przekazane przez Użytkownika dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu obsługi zapytania przesłanego za pomocą Formularza.

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak prowadzenie statystyk, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, lub dochodzenia roszczeń.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika przez czas niezbędny do obsługi zapytania lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Użytkownikowi przysługują prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

W celu realizacji swoich praw, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pomocą danych kontaktowych podanych na Stronie lub przesłać stosowne żądanie na adres e-mail Administratora: [KONTAKT@RYFLE.PL].

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych Użytkownika, jeżeli będzie to wymagane przez prawo, lub gdy będzie to konieczne do ochrony swoich praw i interesów, lub gdy będzie to konieczne do ochrony bezpieczeństwa innych Użytkowników i osób trzecich.

IV. Bezpieczeństwo danych

Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zachowaniem należytej staranności.

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych Użytkowników przed utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem, zmianą lub ujawnieniem.

V. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie nowego Regulaminu na Stronie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy RODO oraz Kodeksu cywilnego.

Regulamin obowiązuje od dnia [25.04.2023].

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora, Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z ich otrzymywania, klikając na odpowiedni link zawarty w każdej przesłanej wiadomości e-mail z informacjami handlowymi lub kontaktując się z Administratorem w celu usunięcia swojego adresu e-mail z listy mailingowej.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora, Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z ich otrzymywania, klikając na odpowiedni link zawarty w każdej przesłanej wiadomości e-mail z informacjami handlowymi lub kontaktując się z Administratorem w celu usunięcia swojego adresu e-mail z listy mailingowej.

W razie pytań dotyczących Regulaminu, korzystania z Formularza lub przetwarzania danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pomocą danych kontaktowych podanych na Stronie lub przesłać zapytanie na adres e-mail Administratora: [KONTAKT@RYFLE.PL].

W przypadku ewentualnych sporów wynikających z niniejszego Regulaminu lub korzystania z Formularza, stronami dążą do polubownego rozwiązania sporu poprzez negocjacje lub mediację. W razie niemożności rozwiązania sporu drogą polubowną, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.

Jeśli którykolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznany za nieważny, nieważność taka nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia, strony zobowiązane są do ustalenia zamiennego rozwiązania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa oraz intencjami stron.

Użytkownik korzystając z Formularza zobowiązuje się do nie przesyłania treści o charakterze niezgodnym z prawem, wulgarnym, obraźliwym, szkalującym, naruszającym prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich. Administrator zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na wiadomości o takiej treści.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające korzystanie z Formularza, które nie są spowodowane przez Administratora, w tym za problemy wynikające z działania serwera, systemu informatycznego czy łącza internetowego.

W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator ma prawo podjąć stosowne kroki prawne, w celu ochrony swoich praw i interesów oraz praw i interesów innych Użytkowników oraz osób trzecich.

Niniejszy Regulamin obowiązuje równocześnie z Polityką Prywatności dostępną na Stronie. Użytkownik, korzystając z Formularza, akceptuje również postanowienia Polityki Prywatności.

Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu powinny być interpretowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W sytuacji, gdy niniejszy Regulamin jest dostępny także w wersjach językowych innych niż polski, w przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy wersjami językowymi, wersja polska ma pierwszeństwo.

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Formularza ze względu na prace konserwacyjne, modernizacyjne, naprawcze, czy w związku z innymi przyczynami technicznymi. Administrator podejmie wszelkie starania, aby takie przerwy były jak najkrótsze i odbywały się w godzinach nocnych, w celu zminimalizowania utrudnień dla Użytkowników.

Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu wprowadzenia nowej wersji Regulaminu przez Administratora lub do czasu usunięcia Formularza ze Strony.

Wszelkie uwagi, zastrzeżenia, skargi czy pytania dotyczące niniejszego Regulaminu, Formularza lub przetwarzania danych osobowych, Użytkownik może zgłaszać drogą e-mailową na adres: [KONTAKT@RYFLE.PL] lub za pomocą danych kontaktowych podanych na Stronie.

Niniejszy Regulamin jest dostępny na Stronie w formie elektronicznej, co pozwala na jego pobranie, wydrukowanie oraz zachowanie jego treści. Użytkownik może również poprosić Administratora o przesłanie Regulaminu w formie elektronicznej lub pisemnej na wskazany przez siebie adres.